Endüstriyel Taşımacı (Forklift, Transpalet)

Endüstriyel Taşımacı (Forklift, Transpalet)

Endüstriyel Taşımacı (Forklift, Transpalet)

13UY0145- SEVİYE 3 (Rev:04) ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI BELGELENDİRME PROGRAMI (FORKLİFT, TRANSPALET VE İSTİF MAKİNESİ)

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin B1 ve B2 birimlerinden sınava girmek için, “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir.

Zorunlu ve Seçmeli Birimler (A: Zorunlu-B:Seçmeli)

13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı
13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanım

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Adayların Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu birimlerin tümünden, seçmeli birimlerin ise en az birinden veya çoklu seçim ile belge sahibi olabilir

Genel Ölçme ve Değerlendirme Şartları

13UY145-3 Rev 3 Endüstriyel Taşımacılık ( Seviye 3 ) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için teorik ve performans girdikleri tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Teorik ve Performans sınavlarının değerlendirmesi, sınav esnasında ve sonrasında değerlendirici tarafından gerçekleştirilir ve merkezimizde karar vericinin onayına sunulur.

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerliliği 5 yıldır.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2 nci yıl ile 3 üncü yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir. Belgelendirilen aday çalışmaya ara vermediğini çalıştığı firmaya onaylatarak MEYSEM'e bildirmekle yükümlüdür.

Belge Yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge
geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belge Kararı

Adayın katıldığı Teorik ve Performans sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgelendirme kararları sadece merkezimiz tarafından belgelendirme karar vericisi olarak istihdam edilen personel tarafından verilebilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi meysem.org web sitesinden ya da itiraz/şikâyet sahibi şahsen merkezimize başvurabilir, sınav alanlarında da değerlendiricilerimize itiraz/şikâyetini yapabilir. Sınav ve sınav sonuçları için itiraz/şikayet süresi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gündür.